top of page
  • Obrázek autoraLeuš

Sila paradigmy.... teda sila „uhla pohľadu“

Aktualizováno: 1. 6. 2022

Dnes som zažila veľký „AHA“ moment. Skúsim Vás ním previesť. Naozaj stojí za to ;).

Len veľmi v skratke... Paradigma je akoby zjednodušený model skutočnosti. Veľmi, veľmi zjednodušene: napríklad, mesto je skutočné a mapa mesta by mohla byť „paradigmou“. Pokiaľ sme na výlete v Prahe, máme v rukách mapu Prahy a vieme mapu čítať, máme celkom slušnú šancu sa dostať tam, kam chceme. Pokiaľ ale sme v Prahe a máme v rukách mapu Bratislavy... a najmä keď si to ani neuvedomujeme... cesta bude minimálne „príliš zaujímavá/dlhá či kľukatá“. Šanca, že sa dostaneme do cieľa pomerne malá.

Každý jeden z nás má v sebe určité presvedčenia a postoje. Niektoré vznikli na základe skúsenosti, väčšinu sme získali z názorov nášho okolia. Najmä ľudí, ktorí sú pre nás nejakým spôsobom autoritou. Všetky naše hlboko zakorenené presvedčenia tvoria akoby „paradigmy“. Alebo „mapy“ našich životov.


Preto pre niekoho je úplne prirodzené, logické a jednoduché to, čo pre iného nedáva vôbec zmysel.

Tak, teraz Vám ukážem konkrétne, čo myslím. Pozrite sa na 10s na tento obrázok.


Čo vidíte na obrázku ? Povedzte si svoju odpoveď... uvedomte si čo vidíte. Je tam osoba. Uvedomte si aký jej odhadujete vek, ako sa vám páči. Popíšte čo má oblečené, aký má štýl.


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Pravdou je, že na tomto konkrétnom obrázku môžete vidieť 2 úplne rozdielne veci. Môžete tam vidieť mladú, veľmi šarmantnú ženu alebo aj starenu. Skúste sa pozrieť ešte raz ;)


Nech ste videli čokoľvek, mali ste pravdu.


Tento obrázok je dôkazom toho, že dvaja ľudia môžu pozerať na to isté, vidieť niečo úplné iné a obaja mať 100% pravdu.


Nie je to logické. Je to psychologické.Tak, a teraz by som vám chcela ukázať iný obrázok....Čo vidíte?

...............................................................


myslím, že veľa z vás tam vidí zeleninu.Viete čo tam vidím ja?


✔️ ľahko stráviteľnú energiu pre každú moju bunku

✔️ výborný zdroj síry potrebnej pre detoxikačné cesty pečene

✔️ rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu, teda potravu pre mikrobiom aj podporu perilstatiky čriev

✔️ tráviace enzýmy

✔️ jedlo, ktoré ma každým sústom uzdravuje na mnohých úrovniachTak, prečo to píšem? Pretože na uhle pohľadu záleží! Pre mňa jesť zdravo a variť zo základných surovín je úplne jednoduché a prirodzené. Pretože v tej mojej paradigme je jedlo liekom. Ja som celou svojou bytosťou presvedčená, že každé sústo priamo ovplyvňuje moje zdravie, úroveň energie aj náladu. Buď smerom k zdraviu alebo k chorobe. Nič medzitým. Neutrál neexistuje. Dokonca, tento týždeň som povedala svojej svokre vetu: „Ja fakt nechápem prečo si niekto kúpi sladkosť v obchode, keď máme na výber kopec sladkého ovocia, oriešky a med“. Ja som tomu fakt nechápala. Ja na tom obrázku vidím mladú ženu, a aj keď ho poznám, je pre mňa náročné tam vidieť starenu.


Lenže...


Možno to máte inak. Možno je systém vašich presvedčení iný. Možno je pre vás jedlo len „palivom“ či sumou kalorickej hodnoty. Možno vidíte, že to, čo a koľko zjete má vplyv na váhu... ale vaša mapa Vám ukazuje „starenu“. Možno sú dokonca v tom vašom systéme presvedčení aj také, ktoré vám tvrdia že ani len vaša váha nezáleží od jedla! Nie to ešte zdravie. Napríklad, že o vašej postave rozhodujú gény alebo hormóny. Čiže, akékoľvek snahy jesť zdravšie sú pre vás len diétou... niekedy „odpísanou na neúspech“ ešte skôr ako poriadne začnete. Máte pri nich pocit, že sa obmedzujete, že to robíte „do plaviek“ a v kútiku duše sa tešíte na to „až to skončí“ a dáte si to svoje obľúbené jedlo... hoc aj nezdravé... veď pár porcií v tých plavkách nevidno :D. No a keď to tak máte, tak je veľmi náročné čokoľvek zmeniť. Pretože zmena stravy, bude len na povrchu. Čokoľvek, čo robíme povrchne sa časom ukáže v pravom svetle. Stačí oslava, či dovolenka all inclusive... niekedy vlastne stačí náročnejší deň.

Dnes som teda pochopila, prečo mi mamka viac krát vravela, že nechápe ako to, že si na Vianoce nedám koláče. Že ako môžem odolať. Ja som zas nechápala čo je na tom čudné... ani som nemala pocit, že odolávam. Zažila som si vyliečenie, do veľkej miery spôsobené jedlom. Naučila som sa so svojim telom komunikovať. Po každom jedle presne viem ako na moje telo pôsobilo (a po rokoch jasnej komunikácie to do veľkej miery viem odhadnúť aj vopred). Tu nejde o to, že „mi to za to nestojí“. Tu ide o niečo úplne oveľa hlbšie. Pre mňa sú koláče z cukrárne plné cukru, lepku a trans-tukov niečo ako jed. Ja v nich nevidím pokušenie, odmenu ani nič podobné... úprimne na nich nemám chuť... rovnako ako na obrázku nevidím starenku, ktorej by som mala chuť pomôcť prejsť cez cestu.

Ak čokoľvek čo som tu napísala s vami zarezonovalo, tak ste dnes na správnom mieste. Som presvedčená, že ste tieto riadky potrebovali čítať. A som rovnako presvedčená, že zmena paradigmy je úplne možná. Niekedy takáto zmena nastane naraz a rýchlo. Inokedy je potrebný dlhodobejší proces. Je to však na 100% možné zmeniť. Stačí dostatok relevantných informácií. Stačí uveriť a potom si to dovoliť zažiť a navnímať.


Fakt, že si to tu dnes čítate vlastne znamená, že zmena u vás už prebieha.


Ja sa budem snažiť šíriť tu na blogu a najmä na instagrame (lebo je to super rýchle a praktické) také informácie, ktoré vám s tou zmenou pomôžu. Verím, že každý jeden môj post preloží malý základný stavebný kameň presvedčení na trošku iné miesto. Verím, že každý jeden z nás má v sebe silu na to aby prevzal zodpovednosť za svoje zdravie a múdrosť aby videl, že je tvorcom svojho života.


Viac tvorby aj na INSTAGRAME.
English version ⬇️⬇️


Today I experienced a big "AHA" moment. I'll try to show it to you. It is really worth it ;).

Very briefly ... The paradigm is like a simplified model of reality. Very, very simply: for example, a city is real and a city map could be a "paradigm". If we are on a trip to Prague, we have a map of Prague in our hands and we can read the map, we have a pretty good chance of getting where we want. But if we are in Prague and we have a map of Bratislava in our hands ... and especially when we don't even realize it ... the road will be at least "too tricky or long ". The chances of getting to our destination are relatively small.

Each of us has certain beliefs and attitudes. Some were created on the basis of experience, most of them we obtained from the opinions of our relatives. Especially people who are in some way an authority for us. All of our deep-rooted beliefs form "paradigms." Or "maps" of our lives.


Therefore, the idea which is is completely natural, logical and simple for some of us, could make no sense at all for another person.

So, now I'm going to show you exactly what I mean. Look at this picture for 10 seconds.


What do you see? Say your answer ... realize what you see. There is a person. Try to estimate the age, realize how you like her look. Describe what is she wearing, what her style is.


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


The truth is, you can see 2 completely different persons in this particular picture. You can see a young, very charming woman or even an old woman there. Please try again ;)


Whatever you saw, you were right.


This picture is a proof that two people can look at the same thing, see something completely different, and both are 100% right.


It's not logical. It's psychological.So, now I would like to show you another picture ....What do you see?

................................................................


I think a lot of you see vegetables there.Do you know what I see there?


✔️ easily digestible energy for each of my cells

✔️ an excellent source of sulfur needed for liver detoxification pathways

✔️ soluble and insoluble fiber, ie food for the microbiome and support of intestinal perilstatics

✔️ digestive enzymes

✔️ food that heals me on many levels with every bite


So, why am I writing this? Because the point of view matters! For me, eating healthy and cooking from basic ingredients is quite simple and natural. Because in my paradigm, food is medicine . I am convinced by my whole being that every bite directly affects my health, energy level and mood. Either towards health or illness. Nothing in between. Neutral does not exist. Even, this week I said to my mother-in-law, "I really don't understand why anyone buys candy at a store when we have a choice of a sweet fruit, nuts and honey." I really didn't get it. I see a young woman in that picture, and even though I know the Picture well, it's hard for me to see an old woman there.


But ...


Maybe you have it differently. Maybe your belief system is different. Maybe food is just "fuel" or the „sum of caloric value“ for you . You may see that what and how much you eat affects your weight ... but your map shows you "old woman". Maybe even in your believe systems, there are paradigms which tell you that even your weight is not totally dependend on food you eat! Neither is health. For example, sentences like „genes or hormones determine your health and body composition“. So, any effort to eat healthier is just a diet for you ... sometimes "destined to fail" before you even start. You have the feeling that you limit yourself to doing it "for a swimsuit season" and in the corner of your soul you look forward to time "when it's over" and you can finally have your favorite food ... even though unhealthy ... after all, a few junk-food meals won't show in the swimsuit :D.

When you have it that way, it is very difficult to change anything. Because the change in diet will only be on the surface. Whatever we do superficially will show in the right light over time. All you need is a celebration or a holiday or an all inclusive vacation... sometimes a more demanding day is actually enough.

So today I understood why my mother told me several times that she didn't understand that I wouldn't have cakes at Christmas. That I can resist somehow. Again, I didn't understand what was weird about it... I didn't even feel like I was resisting something. I experienced a healing, largely caused by food. I learned to communicate with my body. After each meal, I know exactly how it affected my body (and after years of clear communication, I can largely estimate it in advance). It's not that "it's not worth it to me." This is something much deeper. For me, pastry cakes full of sugar, gluten and trans fats are like poison. I don't see temptation, reward or anything like that in them ... I honestly don't feel like eating them ... just like I don't see an old woman in the picture whom I would like to help cross the road.

If anything I've written here resonates with you, you're in the right place today. I'm sure you needed to read these lines. I am equally convinced that paradigm shifting is quite possible.

120 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page